Privatlivspolitik

 

Her kan du læse, hvordan Konsulenthuset Abildgaard ApS håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Konsulenthuset Abildgaard ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Konsulenthuset Abildgaard ApS

Kontaktperson: Mogens Abildgaard

Adresse: Rytoften 5B, 2. sal, 8210 Århus V

CVR-nr.: 37702021

Telefon: 23 25 15 75

Mail: ma@abildgaard-co.dk

 

 

 

Redegørelse over vores behandling af dine personlige oplysninger når du er kunde og/eller leverandør/samarbejdspartner hos Konsulenthuset Abildgaard ApS

 

Som registreret hos Konsulenthuset Abildgaard ApS
Når du bliver registreret hos Konsulenthuset Abildgaard ApS vil vi behandle følgende oplysninger om dig, afhængigt af vilkårene for registreringen, herunder:

 

 1. Kunder
 2. Respondenter
 3. Samarbejdspartnere

 

Oplysningerne vi behandler om dig, vil være:

 

 1. Kontaktoplysninger, titel
 2. Kontaktoplysninger, adfærdsprofiler, titel
 3. Kontaktoplysninger, titel

 

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere Konsulenthuset Abildgaard ApS om dette, så vi kan registrere ændringerne.

 

Formålet med indsamlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, er at opfylde vores aftale (kontrakt) med dig og for at kunne levere en ydelse bestående af udarbejdelse af adfærdsprofiler og teamprofiler.

 

Oplysningerne kan vi også behandle for at overholde lovkrav der pålægges os som dataansvarlig.

 

Som kunde hos Konsulenthuset Abildgaard ApS kan du blive spurgt om du vil deltage i reference-udtalelser på vores hjemmeside – dette sker kun efter accept fra dig.

 

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores kontrakt med dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

 

Når du får udarbejdet en adfærdsprofil/teamprofil, sker dette udelukkende på baggrund af dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Forventet periode hvor dine oplysninger opbevares

Oplysninger som indgår i bilag, opbevares i 5 år, plus indeværende kalenderår, dette sker for at overholde vores retlige forpligtelse jf. bogføringsloven §10.

 

Adfærdsprofiler bliver gemt i Estimate i op til 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes.

 

Alle bilag og faktura som er betalt, bliver videregivet til ekstern bogholder, som opbevarer oplysningerne i henhold til gældende lovgivning på området.

 

ideregivelse af personoplysninger

I en række tilfælde skal eller kan Konsulenthuset Abildgaard ApS videregive dine oplysninger til relevante modtagere, herunder:

 • Konsulenthuset Abildgaard ApS’s eksterne bogholder
 • Relevante samarbejdspartnere/leverandører
 • Regnskabssystem
 • Estimate
 • Din adfærdsprofil bliver delt med pågældende kunde, som har bestilt profilen
 • Får du udarbejdet teamprofil, kan du ligeledes forvente at profilen deles med øvrige team-respondenter, som indgår i samme profil

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

 

Når vi anvender eksterne databehandlere indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

 

Når du besøger vores hjemmeside

 

Vores hjemmeside www.abildgaard-co.dk er leveret af:

HOLST PLUS ApS

Nydamsvej 2

8362 Hørning

Telefon: +45 23 92 60 00

 

Har du spørgsmål til brugen af vores hjemmeside, bedes du rette henvendelse til ovenstående.

 

Cookies

Vores hjemmeside indsamler cookies, du kan læse mere om type, formål og periode >her<.

 

 

 

 

 

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Konsulenthuset Abildgaard ApS naturligvis forholder sig til, se herunder:

 

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningen artikel 15, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos Konsulenthuset Abildgaard ApS.

 

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningen artikel 16.

 

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningen artikel 17, har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningen artikel 21, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningen artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

 

Begrænsninger i den registreredes rettigheder
Bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 1-3 og art. 14, stk. 1-4 (oplysningspligt overfor den registrerede) samt art. 15 (indsigtsret), gælder ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne, findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, dette jf. Databeskyttelsesloven §22, stk. 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk