horsens-kommune.logo

logo

img

Hørsholm logo

Nissens

Teknologisk insti

144199143914208

0df2584143-AalborgKommuneLogo50procent

vesthimmer

Jakon

GEA

logo

Odder-kommune_100

Vejen

Natur

Bornholm

varde

  Et uforpligtende møde?

  Skriv din mail adr.,
  så kontakter vi dig

  Stig Werner Isaksen, Direktør for Kultur, Miljø & Erhverv, Aabenraa Kommune

  “I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD har Kultur, Miljø & Erhverv (KME) gennemført et større udviklingsprojekt med indledende interview af nøglepersoner på tværs af hele forvaltningen for at afdække, hvordan projektmodellen fortsat kan blive integreret i alle vores samarbejdsprocesser. De iværksatte handlinger på baggrund i disse interviews har bidraget til en nødvendig udvikling af vores organisation med fokus på såvel projektledere som teamlederes samarbejdsmønstre. Dette har bl.a. skabt et stærkt bidrag til individuel og fælles forståelse af teamlederens egne handlemønstre. Dermed har vi øget teamlederens kompetence til at udvikle og lede sit team til gavn for den samlede organisation i KME.”

  Niels Pedersen, Digitaliserings- og It-chef, Esbjerg Kommune

  “I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD har Digitalisering og IT gennemført en strategiproces for vores nye ledergruppe. Såvel mål som resultat blev opnået: En introduktion til strategiudvikling og en handlingsorientret tilgang til strategien. Motivationen for den strategiske tilgang har bl.a. været et ønske om at etablere et stærkt samarbejde i lederteamet og dermed skabe udvikling og resultater i organisationen. Tilgangen til strategiprocessen var effektiv, da vi trinvist blev præsenteret for en model, der introducerede os til strategiarbejdets teoretiske afsæt og efterfølgende konkrete praktiske handlinger til virkeliggørelse“

  Poul Venø, IT chef, IT – og Digitalisering, Herning Kommune

  “I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD gennemfører IT – og Digitalisering målrettede processer for alle teamledere. Processen hjælper med at understøtte en nødvendig udvikling af vores organisation og vores ledere. Processen fokuserer herudover på et længere individuelt ledersparringsforløb,som har skabt et stærkt fokus på teamlederens egne handlemønstre og dermed en øget kompetence til at udvikle og lede sit team. Ydermere har de beskrevne processer øget den enkelte teamleders evne til at se på andre teamledere i roller, der fremmer samarbejde på tværs og har resulteret i succesfuld implementering af nye strategier”

  Søren Erikstrup, Direktør, Mariagerfjord Vand A/S

  Konsulenthuset ABILDGAARD bidrager konstruktivt – både til vidensdelingsprocesser i ledergruppen og individuelle ledersparringsforløb. Disse  kompetenceudviklingsforløb har skabt en stærk motivation i ledergruppen for at løse opgaver i fællesskab. Dette har resulteret i øget motivation og engagement i den samlede medarbejdergruppe.

  Kim Bjerg Wemmelund, Beredskabschef, Brand & Redning MidtVest

  “I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD har Brand & Redning MidtVest gennemført en længere proces i ledergruppen, der har konkretiseret, vision, mission og værdigrundlag. Sideløbende blev der i processen tilbudt individuel ledersparring med mulighed for at afstemme egne succeskriterier i rollen som leder i en forandrings- og udviklingsorienteret organisation.
  Endelig blev der gennemført værdiseminarer for den samlede gruppe af medarbejdere med det formål at indlede processen med at definere værdier som grundlag for udviklingen af Brand & Redning MidtVest”.

  Iver Ruud Hansen, Chef, Driftscenter EL, EnergiMidt

  “Konsulenthuset ABILDGAARD har over en længere periode ydet en konstruktiv og fokuseret indsats med udvikling af driftsområdet i EnergiMidt. Vi har samarbejdet udvikling af gruppen af forretningsledere med vægt på individuelle samtaler til øget selvindsigt og processer for hele ledergruppen.

  Processerne har medvirket til at øge vores viden om interne styrker og udfordringer. Dette har skabt en stærk motivation hos vores forretningsledere for vidensdeling og for anvendelse af de opnåede kompetencer hos vores teams”

  Søren C. Jensen, Driftchef, Teknik & Miljø, Vejen Kommune

  Materialegården i Vejen Kommune samarbejder med Konsulenthuset ABILDGAARD om fortsat udbygning af samarbejdet i den nye driftsorganisation primært med fokus på effektiv kommunikation på flere ledelsesniveauer. Dette fokus er rettet mod såvel interne samarbejdsprocesser i gruppen af driftsledere samt over til den daglige kommunikation med administrationen. Resultatet af samarbejdsseminarerne har øget ledergruppens evne til at se Materialegården som en helhed og effektiviseret kommunikationen i den daglige ledelse.

  Thorsten N. Vammen, Direktør, GEA Liquid Processing A/S

  GEA Liquid Processing A/S har i samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD gennemført en Åben Innovation Camp for det samlede personale.
  Arrangementet skulle styrke sammenhængskraften, øge kreativiten og udfordre vores forretningsmodeller. Konsulenthuset ABILDGAARD skabte en spændende innovationscamp, og alle deltagerne fik en dynamisk udfordring på både personlige og faglige kompetencer. Den åbne innovationscamp iværksatte desuden en stærk idegenerering og skabte på den måde grundlag for nye og ændrede forretningsmodeller.”

  Partner og Arkitekt, Hans Jørn Paulsen, GPP Arkitekter A/S, Aarhus

  FOKUS PÅ DIALOG OG FÆLLES OPGAVER

  Århusianske GPP arkitekter fulgte med succes et målrettet seminar hos Konsulenthuset ABILDGAARD. ”Seminaret fik sat skarpt fokus på vores dialog om en ny fremtidig kurs for vores virksomhed, herunder vores ønske om at blive bedre til at koordinere opgaverne i ledelsen. Seminarprocessen gav os endvidere et nødvendigt spark fremad, så vi kan blive bedre til at prioritere de fælles opgaver i ledelsen. Et helt nødvendigt skridt, der skal understøtte vores mål om at forankre og udvikle GPP som et stærkt og velrenommeret arkitektfirma.”

  gpp

  Jørgen Broch Nielsen, Service- og Beredskabschef, Brandvæsenet, Horsens Kommune

  ”Service og Beredskab, Brandvæsenet, Horsens Kommune har i samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD afdækket personlige og faglige forudsætninger hos de ansatte som et af grundlagene for etablering af en ny teamstruktur med nye vagthold. Ønsket har været at give hver enkelt medarbejder mulighed for at skabe bevidsthed om egne adfærdsmæssige præferencer og energier samt bruge denne bevidsthed sammen med kollegaer i udviklingen af den nye teamstruktur. Målet er at fortsætte udviklingen af denne nye teamstruktur og etablere high performance teams.”

  horsens-kommune.logo

  Preben Pedersen, IT driftschef, IT Centret, Aalborg Kommune

  IT – Centret, Aalborg Kommune har i samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD gennemført en adfærdsprofilering af samtlige ansatte i afdelingen.. Resultatet har været en synliggørelse og dermed bevidsthed om individuelle præferencer, energier og styrker. Denne bevidsthed udvikler fortsat IT- driftscentret som en afdeling med fokus på vidensdeling og dermed udnyttelse af personlige og faglige kompetencer som grundlag for fortsat at tilpasse sig de l forandringer der løbende udfordrer afdelingen.

  0df2584143-AalborgKommuneLogo50procent

  Malene Østlund, Teamkoordinator, Ejendomsgruppen Ikast – Brande Kommune

  ”I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD har Ejendomsgruppen gennemført en række   samarbejdsseminarer der har haft såvel et internt som et eksternt fokus. Internt var fokus at skabe nye erkendelser om samarbejdsmønstre og fortsat udvikle disse. Eksternt satte konsulenthuset en proces i gang, hvor vi fik etableret et panel af eksterne kunder/forvaltninger hvor vi fik muligheden for at få en professionel og ligeværdig dialog  om opfattelsen af vores service samt forslag til nye faglige samarbejdsflader i fremtiden. For Ejendomsgruppen har samarbejdsseminarerne markant øget vores muligheder for at prioritere og målrette vores service der understøtter den kerneopgave vi ønsker at løse.”

  logo

  Jørgen Hansen, Drift- og Anlægschef, Vesthimmerlands Kommune

  ”Ejendomscenteret , Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Konsulenthuset ABILDGAARD i ledersparringsforløb og samarbejdsseminarer. Disse processer lærer os hvordan vi som afdeling kan fokusere på Ejendomscenterets kerneopgave. Samtidig  udvikles tilliden og samarbejdsevnen i afdelingen, hvilket understøtter vores evne til at forandre  kerneopgaven i takt med nye ønsker og krav vores kunder har til den service vi leverer.”

  vesthimmer

  Leo Kristoffersen, Driftschef, Odder Kommune

  ”Resultatet af fokusgruppeinterviewet med deltagelse af nuværende og potentielle nye kunder har givet os et stærkt grundlag for at målrette vores aktiviteter i nye strategier. De gennemførte fokusgruppeinterviews har desuden givet os en specifik viden om kvaliteten af vores ydelser i mange sammenhænge. Denne nye viden øger vores motivation og engagement for stadig at skabe innovation og forandringsparathed i Vej & Park”

  Odder-kommune_100

  Bjarne Freund – Poulsen, Entreprenørchef, Vej & Park, Bornholms Regionskommune.

  ”I samarbejde med Konsulenthuset ABILDGAARD har vi fået sat skarp fokus på ledelses- og samarbejds kompetencer i ledergruppen som grundlag for udvikling af Vej & Park. Konsulenthuset viser en jordnær og professionel tilgang til processen, der bygger på en grundlæggende forståelse for vores arbejdskultur i Vej & Park Bornholm.”

  Bornholm